UVV1342

  • VHF/UHF ANTENNA

    • Channels: 2-69, 7-11dB VHF Gain, 6-9dB UHF Gain

    • 75/300 Ohm

    • 19 Elements