UVV633

  • VHF/UHF ANTENNA

    • Channels: 2-69, 4-7dB VHF Gain, 3-5dB UHF Gain

    • 75/300 Ohm

    • 12 Elements