UVV933

 • VHF/UHF ANTENNA

  • Channels 2-69, 

    8-14dB VHF Gain, 

    3-5dB UHF Gain

  • 75/300 Ohm

  • 15 Elements